สำรวจ JWC รอบตัดสิน ร.ร.เสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการ “แก้ปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง” โดยกลุ่มเยาวชนละอ่อนลุ่มน้ำแม่ต๋ำ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน

กลุ่มเยาวชนละอ่อนลุ่มน้ำแม่ต๋ำ เริ่มดำเนินโครงการหลังจากพื้นที่ป่าต้นน้ำมีความแห้งแล้งและเสื่อมโทรม ทำให้ชุมชนใกล้เคียงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และเกิดปัญหาภัยแล้งกระจายทั่วอำเภอเสริมงาม ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้กลุ่มฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาข้างต้น จึงนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยการสร้างฝายชะลอน้ำตามลำห้วยหลัก เพื่อชะลอการไหลและลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการพังทลายของดินและดักจับตะกอน และเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ดิน นอกจากนี้ได้มีการปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและปรับหน้าดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพขึ้น

ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ ชมนิทรรศการ

การดำเนินโครงการ “แก้ปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง” เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และได้ขยายเครือข่ายการทำงานไปยัง โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว และโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ สร้างจิตสำนึกและรู้ถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกับสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของชุมชนไปพร้อมกัน

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ