22 มีนาคม วันน้ำโลก

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตรัสไว้ว่า “น้ำ คือ ชีวิต” และพระองค์ได้ทรงแสดงให้พวกเราเห็นถึงการบริหารจัดการน้ำ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”

… ในวันน้ำโลกขอยึดแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 แล้วเราจะมีน้ำ… มีชีวิต…

ปล.นิทรรศการนี้มีที่นี่ … ที่เดียว