โครงการ เทิด ด้วย ทำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ : รักคลอง กทม. ร่วมกัน

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทิด ด้วย ทำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ : รักคลอง กทม. ร่วมกัน” โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย นายสุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานเขตประเวศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน จิตอาสา และเยาวชน ร่วมพิธีเปิดงานและทำกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ และบึงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้ มุ่งเน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดยการทำงานร่วมกันแบบประชารัฐ คือ เป็นความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในงานแบ่งกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อการบำบัดน้ำ 4 จุดกิจกรรม ได้แก่
– กิจกรรมการประกอบเครื่องเติมอากาศโซล่าร์เซลล์บำบัดน้ำ เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับผิวน้ำ
– กิจกรรมการประกอบถังดักไขมันในครัวเรือน เพื่อบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน ก่อนปล่อยไหลลงสู่ท่อน้ำทิ้ง
– กิจกรรมการเก็บขยะและวัชพืชในคลองและบริเวณริมคลอง ด้านหลังโรงเรียน
– กิจกรรม “ห่มดิน” คือการทำคอกไม้ไผ่ล้อมต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ แล้วตักเศษใบไม้แห้งใส่คอกไม้ไผ่ เพื่อให้เศษใบไม้กลายเป็นปุ๋ยและเป็นดินให้แก่ต้นไม้ต่อไป