มูลนิธิฯ จัดค่ายพี่นำน้องรักษ์น้ำฯ ปี 67 ครั้งที่ 1

👉วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดค่ายเยาวชนโครงการเครือข่ายพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2567 ครั้งที่ 1 ณ ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 204 คน👈

✨การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการดิน น้ำ💧 ป่า🌳 ตามแนวพระราชดำริ และพัฒนากลุ่มเยาวชนให้สามารถประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริสู่การดูแลรักษาทรัพยากรดิน น้ำ ป่า อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ การทำฝายเพื่อสร้างความยั่งยืน, การทำแผนที่+ผังน้ำ เบื้องต้น, การจัดการคุณภาพน้ำ และการใช้แอปพลิเคชัน Thai Water และการเรียนรู้ผ่านพื้นที่ต้นแบบความสำเร็จการบริหารจัดการน้ำ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนบ้านหนองตาจอน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เยาวชนจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้และต่อยอดกับโครงการของตนเองต่อไป✨

หนังสือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ปี 2564-2565
รับสมัครโครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2567

👉เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมโครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมนั้น สามารถแสกน QR Code พร้อมดาวน์โหลดเอกสารได้เลยค่ะ 👈

**คุณสมบัติข้อ 4 หมายถึง รายชื่อเยาวชนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อปี 2566 นะคะ

✨มาร่วมกันรักษ์น้ำ💧 รักษ์ป่า🌳 รวมพลัง และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันค่ะ✨

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ 👉คลิกเลย👈

หนังสือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ฉบับการ์ตูน ปี 2565
สำรวจ JWC รอบตัดสิน ร.ร.คีรีราษฎร์พัฒนา จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการ “รักษ์ป่าต้นน้ำปากพนังอย่างยั่งยืน” ที่ดำเนินงานโดยโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ราบเชิงเขาป่าต้นน้ำปากพนัง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่อยู่ในพื้นที่เขตป่าเขาหลวงอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช ป่าต้นน้ำปากพนังเป็นแหล่งต้นน้ำคลองขุนพัง ซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต ในอดีตนั้นพื้นที่ป่าต้นน้ำปากพนังดังกล่าวเป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีลำห้วยหลายสายที่ไหลลงสู่คลองขุนพัง แต่ในปัจจุบันป่าดังกล่าวถูกทำลาย ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ฝนไม่ตกตามฤดูกาลและเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้น้ำในลำธารลดน้อยลง หรือบางแห่งเกิดการขาดแคลนน้ำ ซึ่งส่งผลผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

การดำเนินโครงการ “รักษ์ป่าต้นน้ำปากพนังอย่างยั่งยืน” เป็นตัวอย่างหนึ่งของการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน และได้สร้างเครือข่ายในการดำเนินงานระหว่าง เครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยสร้างความตระหนักให้นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่าต้นน้ำให้คงอยู่สืบต่อไป

สำรวจ JWC รอบตัดสิน ม.นอร์ท-เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการ “นวัตกรรมจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน” โดยกลุ่มพี่นำน้องรักษ์น้ำ ม.นอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน

กลุ่มพี่นำน้องรักษ์น้ำ ม.นอร์ท-เชียงใหม่ เข้าไปพัฒนาชุมชนบ้านป่าตึงงามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแผนที่มาช่วยในการบริหารจัดการน้ำ นอกจากนี้ได้มีการใช้หลักเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 ซึ่งจะเน้นให้ชุมชนพึ่งพาตนเองจนเกิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

การดำเนินโครงการ “นวัตกรรมจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน” เป็นตัวอย่างหนึ่งของการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน และได้สร้างเครือข่ายในการดำเนินงานระหว่าง เครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยได้ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานในทุกกระบวนการ จนทำให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองได้และเกิดความเข้มแข็งภายในชุมชนอีกด้วย

สำรวจ JWC รอบตัดสิน กลุ่มเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพาะพันธุ์กล้าไม้ตำบลขุนควร จ.พะเยา

👉👉เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการ “เยาวชนฟื้นฟูร่องห้วยด้วยกล้วยป่า ตามแนวพระราชดำริ ปี 9” โดยกลุ่มเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพาะพันธุ์กล้าไม้ตำบลขุนควร จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน👈👈

🔷🔹กลุ่มเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพาะพันธุ์กล้าไม้ตำบลขุนควร เริ่มดำเนินโครงการจากการสานต่อจากปราชญ์ชาวบ้านที่ได้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเมื่อปี 2554 เป็นต้นมา จากการที่ในอดีตพื้นที่แห่งนี้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และป่าเสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุก จึงนำพันธุ์ไม้พื้นบ้านอย่างกล้วยป่ามาปลูก เพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่ต้นนำในพื้นที่ ปัจจุบันหลังจากมีการฟื้นฟูป่าด้วยกล้วยป่าแล้ว ทำให้พื้นที่ป่าลดการเกิดไฟป่า ป่าไม้กลับอุดมสมบูรณ์ ที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการปลูกกล้วยอีกด้วย🔹🔷

🗨️การดำเนินโครงการ “เยาวชนฟื้นฟูร่องห้วยด้วยกล้วยป่า ตามแนวพระราชดำริ ปี 9” เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มเยาวชนแกนนำในชุมชน ซึ่งมีรุ่นพี่โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำฯ ในรุ่นที่ 1 ให้คำแนะนำและคำปรึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกและรู้ถึงประโยชน์ของการฟื้นฟูร่องห้วยด้วยกล้วยป่า พร้อมกับสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของชุมชนไปพร้อมกัน..

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนตำบลดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิด “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก” โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่มาร่วมงานจำนวนมาก

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้จากความสำเร็จของชุมชนที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ระบบสระพวง และหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน ปัจจุบันชุมชนตำบลดงละครได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตมาทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง

ชุมชนตำบลดงละคร นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำที่สามารถเชื่อมโยงแหล่งน้ำให้เป็นโครงข่ายแก้มลิง และดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ จึงได้รับการจัดตั้งให้เป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” ลำดับที่ 25 ของประเทศ ให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้การน้อมนำแนวพระราชดำริ และแนวทางการทำงานไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นต่อไป

สำรวจ JWC รอบตัดสิน กลุ่มเยาวชนชุมชนปะทิวรักษ์น้ำ รักษ์ป่า จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเยาวชนชุมชนปะทิวรักษ์น้ำ รักษ์ป่า จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน

กลุ่มเยาวชนชุมชนปะทิวรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ดำเนินงานโดยได้แนวคิดจากการที่เยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งน้ำ และป่าต้นน้ำในพื้นที่ จึงเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ำ โดยการปลูกพืชที่เหมาะสม ร่วมสำรวจพันธุ์ไม้พื้นถิ่น โดยมีชุมชนเป็นพี่เลี้ยง ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความยั่งสืบต่อไป

สำรวจ JWC รอบตัดสิน ร.ร.เสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการ “แก้ปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง” โดยกลุ่มเยาวชนละอ่อนลุ่มน้ำแม่ต๋ำ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน

กลุ่มเยาวชนละอ่อนลุ่มน้ำแม่ต๋ำ เริ่มดำเนินโครงการหลังจากพื้นที่ป่าต้นน้ำมีความแห้งแล้งและเสื่อมโทรม ทำให้ชุมชนใกล้เคียงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และเกิดปัญหาภัยแล้งกระจายทั่วอำเภอเสริมงาม ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้กลุ่มฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาข้างต้น จึงนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยการสร้างฝายชะลอน้ำตามลำห้วยหลัก เพื่อชะลอการไหลและลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการพังทลายของดินและดักจับตะกอน และเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ดิน นอกจากนี้ได้มีการปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและปรับหน้าดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพขึ้น

ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ ชมนิทรรศการ

การดำเนินโครงการ “แก้ปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง” เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และได้ขยายเครือข่ายการทำงานไปยัง โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว และโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ สร้างจิตสำนึกและรู้ถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกับสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของชุมชนไปพร้อมกัน

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ