สำรวจ JWC รอบตัดสิน กลุ่ม “จิตอาสารักษ์ภูมิปัญญาซั้ง รักษาสายน้ำ ตำบลท่าข้าม” จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการเด็กและเยาวชนรักษ์น้ำสืบสานภูมิปัญญา “ซั้ง” ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2562

กลุ่ม “จิตอาสารักษ์ภูมิปัญญาซั้ง รักษาสายน้ำ ตำบลท่าข้าม” ดำเนินโครงการเด็กและเยาวชนรักษ์น้ำสืบสานภูมิปัญญา “ซั้ง” เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาการทำซั้งในการกักน้ำ และดูแลรักษาสายน้ำลำคลองให้สะอาด โดยได้แนวคิดมาจากเสียงสะท้อนของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่ต้องการให้มีแหล่งน้ำได้เล่นอย่างเช่นในอดีต ซึ่งปัจจุบันแหล่งน้ำต่างๆได้หายไปพร้อมกับความสนุกในวัยเด็ก…

การดำเนินโครงการเด็กและเยาวชนรักษ์น้ำสืบสานภูมิปัญญา “ซั้ง” เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกันของเยาวชนที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีหน่วยงานท้องถิ่น ท้องที่ มาช่วยเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้เยาวชนและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ รวมถึงเกิดการหวงแหนรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอีกด้วย