มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ SCG และ สสน.ฝ่าวิกฤติโควิด-19 แก้วิกฤติน้ำบริโภคพื้นที่ต้นน้ำยม

เมื่อวันที่ 10-14 มิถุนายน ที่ผ่านมา มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ลงพื้นที่บ้านน้ำปุก ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อติดตั้งระบบกรองน้ำดื่ม RO กำลังการผลิต 3,000 ลิตรต่อวัน เพื่อให้คนในชุมชนได้บริโภคน้ำดื่มที่มีคุณภาพสะอาดถูกหลักอนามัย

ในการติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มครั้งนี้ สสน. ได้สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศด้านน้ำ เพื่อให้ชุมชนมีระบบกรองน้ำที่มีคุณภาพ มีน้ำสะอาดบริโภคกว่า 150 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่ายจากการซื้อน้ำบริโภคของชุมชนได้ถึง 4,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงในด้านน้ำ 3 ด้าน นั่นคือ น้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเกษตร

ซึ่งที่ผ่านมา สสน. ได้เข้าไปสร้างความมั่นคงในด้านน้ำอุปโภคด้วยการสร้างถังสำรองน้ำในชุมชน เพื่อรองรับน้ำจากประปาภูเขาและมีแผนที่จะพัฒนาระบบเกษตรให้มั่นคงด้วยเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ ชุมชนได้ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำบริโภค โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเหนือพื้นที่ต้นน้ำใน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านน้ำปุกและบ้านน้ำริน จำนวน 14 ฝาย

นอกจากนี้ ยังได้มีการเสริมองค์ความรู้ด้วยการสอนวิธีการบริหารจัดการน้ำให้กับผู้นำชุมชนและคนในพื้นที่ให้มีการบริหารจัดการให้เกิดความมั่นคงพร้อมกับสร้างกองทุนเพื่อไว้ใช้บริหารงานในด้านน้ำของชุมชนต่อไป