นวัตกรรมระบบเกษตรพืชไร่ – บ่อเติมน้ำใต้ดิน

ผังแปลงระบบเติมน้ำใต้ดิน  เพิ่มความชุ่มชื้นในดิน รักษาตออ้อย เกิดการงอกซ้ำ

  1. สร้างระบบน้ำสำหรับไร่อ้อย แบ่งเป็น
  • เพิ่มน้ำผิวดิน ดักน้ำหลาก เพิ่มน้ำต้นทุน
  • เพิ่มน้ำใต้ดิน เติมน้ำใต้ดิน บริหารระดับน้ำใต้ดิน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บ่อสังเกตุ ดูความเหมาะสมของพื้นที่ให้ใกล้เคียงพื้นที่ดำเนินงาน หรือ อาจใช้บ่อเติมน้ำ เป็นบ่อสังเกต