สำรวจ JWC รอบตัดสิน บ้านผึ้งร้อยรัง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการร้อยรักษ์ รักษ์แหล่งน้ำ เพื่อสร้างแหล่งอาหารผึ้งป่า บ้านผึ้งร้อยรัง โดยนักเรียนและเยาวชนบ้านผึ้งร้อยรัง ชุมชนบ้านสายตรีพัมนา 3 หมุ่ 10 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2562

ต้นทองอุไร

นักเรียน เยาวชนบ้านผึ้งร้อยรัง และชุมชนสืบทอดการตีผึ้งแบบอนุรักษ์ และร่วมกันสร้างแหล่งอาหารผึ้งป่า โดยการปลูกต้นไม้ที่มีดอกไม้ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ผึ้ง สร้างแนวกันไฟป่าเพื่อลดควันจากไฟป่าที่จะรบกวนผึ้ง ทำโซนนิ่ง เพื่อรักษาระบบนิเวศและให้ผึ้งคงอยู่กับชุมชนตลอดไป

การดำเนินโครงการร้อยรักษ์ รักษ์แหล่งน้ำ เพื่อสร้างแหล่งอาหารผึ้งป่า บ้านผึ้งร้อยรัง เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานของนักเรียนและเยาวชนบ้านผึ้งร้อยรัง รวมถึงชุมชมและหน่วยงานในพื้นที่ คอยให้การสนับสนุน ส่งเสริม ติดตามการปฏิบัติงานร่วมกับนักเรียนและเยาวชน โดยเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป