ประชุมสามัญประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พุทธศักราช 2567 ที่ผ่านมา เวลา 17 นาฬิกา 30 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2567 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และพระราชทานเกียรติบัตร ให้ผู้แทนเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ จากโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2567 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์และทรงฟังบรรยายสรุปผลดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2555 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

✨ผลดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 ชุมชนสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 19,011 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 49,812 ไร่ เพิ่มปริมาณน้ำ💧สำรอง 1.35 ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถเพิ่มผลผลิต🌽🥦ในฤดูแล้ง 1,286 ครัวเรือน มีมูลค่าผลผลิต 12.08 ล้านบาทต่อปี ลดรายจ่ายในครัวเรือนรวม 6.15 ล้านบาทต่อปี มีรายได้เพิ่มขึ้นรวม 18.58 ล้านบาท รวมทั้ง สร้างตัวอย่างดำเนินงาน ไม้ 3 อย่าง🌳 ประโยชน์ 4 อย่าง ใน 26 ชุมชน พื้นที่รวม 31,335 ไร่ สร้างรายได้ครัวเรือนรวม 27.22 ล้านบาท ลดรายจ่ายในครัวเรือนรวม 6.75 ล้านบาท สามารถช่วยรัฐประหยัดค่าชดเชยความเสียหายได้ถึง 7,900 ล้านบาท นอกจากนี้ เกิดพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เพิ่มขึ้น 2 แห่ง รวมเป็น 28 แห่ง👈

ประชุมสามัญประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2566 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพาะพันธุ์กล้าไม้ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ที่ชนะการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ

จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2566 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์และทรงฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน 10 ปี ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ

ผลการดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เกิดจากการทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 21 แห่ง ภาคเอกชน 15 แห่ง สถาบันการศึกษา 7 แห่ง และ 1,827 หมู่บ้าน ที่ร่วมกันดำเนินงานเพื่อเกิดความมั่นคงด้านทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และพลังงาน สู่ความยั่งยืน

ประชุมสามัญประจำปี 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2565 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2565 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2565 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์และทรงฟังการบรรยายผลสรุปการดำเนินงานของมูลนิธิด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถขยายผลได้ 1,816 หมู่บ้าน เครือข่ายเยาวชน 364 กลุ่ม เกิดตัวอย่างเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 1,471 ครัวเรือน มีการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่ป่า 1,360,000 ไร่ เพิ่มผลผลิตในฤดูแล้งคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 3,800 ล้านบาท ช่วยรัฐประหยัดเงินค่าชดเชยกว่า 7,500 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ร่วมกับชุมชนสร้างตัวอย่างเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน พัฒนาพื้นที่การเกษตร เพิ่มปริมาณน้ำสำรองของประเทศ และร่วมกับภาคเอกชนแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ทำให้ฝนตกเหนือเขื่อนน้อยลง รวมถึงการเกิดพายุส่งผลให้เกิดน้ำหลากฉับพลัน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่เครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เพราะมีการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย รวมทั้งขยายผลสู่เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อติดตาม เตรียมการและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤตร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ปัจจุบันมีเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 19 ชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งทุกพื้นที่มีความพร้อมบริหารจัดการภัยพิบัติ เฝ้าระวัง ป้องกัน และฟื้นฟู โดยประสานการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน

ผลการดำเนินงาน 9 ปีที่ผ่านมา เกิดระบบขยายผลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน – ท้องถิ่น – ท้องที่ – สถาบันการศึกษา – เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชน ปัจจุบัน ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 21 แห่ง ภาคเอกชน 11 แห่ง สถาบันการศึกษา 10 แห่ง หน่วยงานท้องถิ่น 425 แห่ง เพื่อร่วมกันทำงานขยายผลตัวอย่างความสำเร็จ ให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรดิน น้ำ ป่า และพลังงาน สู่ความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2563

เมื่อเวลา 17. 50 น. วันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2563 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนเยาวชนโรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ชนะการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีพุทธศักราช 2561 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2563 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์