การบริหารจัดการน้ำด้วยตัวแบ่งน้ำ “ปากฉลาม” ของชุมชนห้วยตุ่น จ.พะเยา

28/01/2019

การบริหารจัดการน้ำด้วยตัวแบ่งน้ำ “ปากฉลาม”

นายสม หลวงมะโนชัย
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลบ้านตุ่น

 

     เดิมมีปัญหาการกระจายน้ำในพื้นที่ซึ่งไม่สามารถทำได้อย่างเท่าเทียมเนื่องจากมีตะกอนในลำน้ำไม่เท่ากัน ชุมชนจึงพัฒนาระบบกระจายน้ำจากการทดลองวางเรียงก้อนหินเพื่อแบ่งน้ำ
เกิดเป็นรูปแบบการบริหารจัดการน้ำด้วยตัวแบ่งน้ำ “ปากฉลาม”แบ่งน้ำจากลำห้วยแม่ตุ่นแยกลง 2 ลำห้วย ได้แก่ ลำเหมืองใหม่ และลำเหมืองกุย สามารถแบ่งกระจายน้ำได้ทั่วพื้นที่การเกษตรกว่า 1,500 ไร่ มีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 300 ราย