มูลนิธิฯ จัดค่ายพี่นำน้องฯ ปี 66

✨มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานโครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2566 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยมีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 18 แห่ง ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนภาคเหนือ 6 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง ภาคกลาง 7 แห่ง และภาคใต้ 3 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเยาวชนที่เป็น Champ of the Champ จำนวน 4 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ 8 แห่ง ต่อยอดการบริหารจัดการน้ำทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 แห่ง การบำบัดและรักษาคุณภาพน้ำ 7 แห่ง และการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพดิน 2 แห่ง ✨

👉ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มเยาวชนได้ศึกษาดูงานที่กลุ่มเยาวชนได้ศึกษาดูงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร👈

👉👉ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ช่วงเช้ากลุ่มเยาวชนได้ศึกษาดูงานที่โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 47 เพื่อเรียนรู้เรื่องการบำบัดน้ำภายในโรงเรียน ช่วงบ่ายศึกษาดูงานที่ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง เพื่อเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ และการบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์👈👈

👉👉👉ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบรรยายหัวข้อ “เยาวชนเทิด ด้วย ทำ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” กลุ่มเยาวชนได้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการในแต่ละแห่ง และได้เข้ารับเกียรติบัตรจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์👈👈👈

มูลนิธิฯ จัดค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำฯ ปี 66

👉👉ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2566

✨โดยในวันแรก (11 มิถุนายน 2566) นั้น กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ “เยาวชน เทิด ด้วย ทำ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากนั้น เครือข่ายเยาวชนได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและกองทุน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และการสูบน้ำและกระจายน้ำด้วยระบบโซลาเซลล์แบบลอยน้ำ รวมทั้งการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน และการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และการใช้น้ำซ้ำ🌱🌳☘️💧

✨✨วันที่ 2 (12 มิถุนายน 2566) เครือข่ายเยาวชนได้ศึกษาดูงานฐานหญ้าแฝก🪴 ฐานแปลงปุ๋ยหมัก ฐานงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ฐานประมง🐟 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้นำเสนอโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ เครือข่ายเยาวชนจากที่อื่นๆ

✨วันที่ 3 (13 มิถุนายน 2566) เครือข่ายเยาวชนได้เรียนรู้การทำแผนที่ผังน้ำเบื้องต้น🗺️ เรียนรู้การทำฝาย การใช้แอปพลิเคชัน Thai Water เพื่อประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ฝน ฟ้า อากาศ

…. นับได้ว่าเครือข่ายเยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตต่อไป …..

แล้วพบกันใหม่ในเดือนตุลาคมค่ะ🙂😉🫡