สำรวจ JWC รอบตัดสิน ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการถังดักไขมันเตือนให้ตักรักษ์น้ำ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2562

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการถังดักไขมันเตือนให้ตักรักษ์น้ำ โดยนักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบำบัดน้ำในโรงเรียน รวมถึงเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริในการแก้ไขและบรรเทาน้ำเสียภายในโรงเรียนผ่านกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เสียงตามสาย รายการวิทยุและแฟนเพจเฟสบุ๊ครักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้แนวคิดมาจากปัญหาขยะมูลฝอยในแหล่งน้ำภายในโรงเรียนและการกำจัดไขมันจากการล้างภาชนะของศูนย์อาหาร ส่งผลทำให้น้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพราะพันธุ์เชื้อโรคและสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงเสื่อมโทรม

การดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพภายในโรงเรียนของกลุ่มเยาวชนโครงการถังดักไขมันเตือนให้ตักรักษ์น้ำ ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกันของเยาวชน โดยมีคณะครู โรงเรียน และหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน ซึ่งการดำเนินงานโครงการถังดักไขมันเตือนให้ตักรักษ์น้ำ ถือเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ให้นักเรียนได้นำความรู้มาประยุกต์ในพื้นที่จริงได้อีกด้วย

สำรวจ JWC รอบตัดสิน ร.ร.ท่าเรือ “นิตยานุกูล” จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการ NK รักษ์น้ำ 2562 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2562

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการ NK รักษ์น้ำ 2562 เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในบ่อน้ำของโรงเรียนและปรับภูมิทัศน์รอบบ่อให้ดีขึ้น โดยได้แนวคิดมาจากความต้องการที่จะปรับสภาพน้ำในบ่อของโรงเรียนที่เดิมมีกลิ่นเหม็น และมีขยะลอยอยู่ในบ่อน้ำเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปลาและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบ่อตายเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังเป็นการทำลายบรรยากาศบริเวณรอบบ่อน้ำ ทำให้นักเรียนไม่สามารถใช้บริเวณรอบบ่อน้ำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมได้

การดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพภายในโรงเรียนของกลุ่มเยาวชนโครงการ NK รักษ์น้ำ 2562 ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกันของเยาวชนที่เริ่มปรับปรุงคุณภาพน้ำในพื้นที่ใกล้ตัว โดยมีคุณครูและโรงเรียนให้การสนับสนุน ซึ่งการดำเนินงานโครงการ NK รักษ์น้ำ 2562 ถือเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ให้นักเรียนได้นำความรู้มาประยุกต์ในพื้นที่จริงได้อีกด้วย