โครงการ CSR ลุ่มน้ำทะเลน้อย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันคันคลอง เปิดทางน้ำ บำบัดน้ำเสียครัวเรือน ภายใต้โครงการรักน้ำ ณ อาคารศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

โดยมี พลโท ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายพิชิต ขันติพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำ เครือข่ายลุ่มน้ำทะเลน้อย นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากมูลนิธิโคคา- โคลา ประเทศไทย โดยมีอาสาสมัครจากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) อาสามสมัครชุมชนตำบลทะเลน้อย ตำบลพนางตุง ตำบลแหลมโตนด ตำบลบ้านพร้าว ตำบลป่าพะยอม ตำบลปันแต เยาวชนในชุมชนเครือข่ายฯ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ สื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน จำนวนกว่า 300 คน

มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย
เริ่มเข้ามาให้การสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายลุ่มน้ำทะเลน้อย นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองน้ำและระบายน้ำ ฟื้นฟูพัฒนาคลองส่งน้ำ ด้วยการก่อสร้างอาคารยกระดับหน้าท่อและขุดลอกคลองไส้ไก่ ทำให้โครงสร้างน้ำมีความเชื่อมโยงกัน สามารถระบายและกักเก็บน้ำได้จากเดิมกว่า 37,000 ลูกบาศก์เมตร ผู้ได้รับประโยชน์กว่า 183 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์กว่า 1,700 ไร่

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานระยะที่ 2 (พ.ศ. 2562) ประกอบด้วย
1. การปลูกหญ้าแฝก 2 ชั้น ริม 2 ฝั่งคลอง ระยะทางรวม 6,000 เมตร เพื่อช่วยป้องกันการพังทลายของตลิ่ง
2. “เปิดทางน้ำ” ด้วยการกำจัดวัชพืชในคลอง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
3. ประกอบถังดักไขมันจำนวน 34 ถังให้กับ 34 ครัวเรือน เพื่อช่วย “บำบัดน้ำเสียครัวเรือน” ก่อนปล่อยลงในแหล่งน้ำ

โดยผลลัพธ์จากการทำกิจกรรมนี้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ยังช่วยบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ของตำบลทะเลน้อย มีผู้ได้รับประโยชน์ 150 ครัวเรือน 500 คน พื้นที่การเกษตร 1,463 ไร่