โครงการ “เทิด ด้วย ทำ” ภาคใต้ 2562

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน “เทิด ด้วย ทำ” ภาคใต้ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายประวีณ จุลภักดี ประทานมูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต, ผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรและตรัง, ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสงขลา, ชุมชนทุ่งสง, คณะครู อาจารย์, เยาวชนจากโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง, โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา, โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง (วัดท่าแพ), โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

“เทิด ด้วย ทำ”

ภาคใต้ ถือเป็นโครงการต้นแบบ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ รวมถึงแนวทางในการทำงานเพื่อไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองแล้วขยายผลให้กับชุมชนใกล้เคียงต่อไป