ถ่ายทอดความรู้การติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนและเครือข่าย จ.ตาก

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนและเครือข่าย พร้อมทั้ง ทำวีดิทัศน์เพื่อเป็นการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้กับชุมชนเข้าใจอย่างง่าย

โดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำและเสนอแนะในเรื่องเทคนิค เพื่อสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อไป