รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประเภทบุคคล

🎉ขอแสดงความยินดี กับ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประเภทบุคคล ประจำปี 2564

ซึ่งรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์นี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนกในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนตลอดพระชนม์ชีพ และเพื่อยกย่องผู้อุทิศตนทำประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้ให้เป็นตัวอย่างการดำรงชีพ และเป็นแรงบันดาลใจในการทำประโยชน์แก่ชุมชนให้อนุชนรุ่นหลัง