สำรวจ JWC รอบตัดสิน กลุ่มลังกาสุกะ/วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการซั้งปลา: ภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์ป่าและน้ำ ณ หมู่บ้านตันหยงเปาว์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2562

กลุ่มลังกาสุกะ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ดำเนินโครงการซั้งปลา: ภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์ป่าและน้ำ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยได้แนวคิดมาจากการลงสำรวจพื้นที่ชุมชนตันหยงเปาว์ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งนำภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องการทำซั้งมาประยุกต์ใช้กับโครงการ

การดำเนินโครงการซั้งปลา: ภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์ป่าและน้ำ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับเยาวชน รวมทั้งหน่วยงานท้องถิ่น ท้องที่ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลของไทยต่อไป