สำรวจ JWC รอบตัดสิน ร.ร. ทุ่งกว๋าววิทยาคม จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการทุ่งกว๋าวร่วมใจ จัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ร่วมกันพัฒนาชุมชน โดยนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2562

นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ดำเนินโครงการทุ่งกว๋าวร่วมใจ จัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและดักตะกอน เพื่อชะลอการไหลของน้ำในห้วยป้าวและห้วยสอด ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน น้ำในลำห้วยจะมีตะกอน ลำน้ำเปลี่ยนสีเป็นสีแดงขุ่น น้ำไม่สะอาด แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน น้ำจะไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ส่งผลให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมีความเดือดร้อน

การดำเนินโครงการทุ่งกว๋าวร่วมใจ จัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ร่วมกันพัฒนาชุมชน เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานของนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมที่มีคณะครู รวมถึงชุมชมและหน่วยงานในพื้นที่ คอยให้การสนับสนุน ส่งเสริม ติดตามการปฏิบัติงานร่วมกับนักเรียน โดยเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

กิจกรรมอาสาสมัครบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชน ศูนย์การเรียนรู้แม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรทราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ได้มีการจัดกิจกรรมอาสาสมัครบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข” ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ประกอบด้วย กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายอำเภอห้างฉัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ผู้บริหารและอาสาสมัครพนักงานบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่น ท้องที่ เยาวชนจิตอาสา ชาวบ้านชุมชนแม่ตาลน้อย อาสาสมัครพนักงานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน.

กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. กล่าวเปิดกิจกรรม

โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมในปีที่ผ่านมา เพื่อขยายการบริหารจัดการน้ำไปยังพื้นที่บริเวณท้ายอ่างแม่ตาลน้อย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพิ่มความมั่นคงน้ำให้แก่ชุมชนและเป็นตัวอย่างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริแก่ชุมชนใกล้เคียงต่อไป