สถานการณ์น้ำ ปี พ.ศ. 2560

29/01/2019

ในอดีต ชุมชนป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ประสบ ปัญหาน้ำท่วม เป็นประจำทุกปี ปีละ 3 – 4 ครั้ง ครั้งละ 5 – 7 วัน ทำให้พืชผลเกษตรเสียหายปีละกว่า 700,000 บาท เป็นเช่นนี้มานานกว่า 30 ปี และ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 กองทัพบก และมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมกับชุมชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร มาพัฒนาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยขุดลอก คลอง ปรับปรุงคลองส่งน้ำให้เกิดประโยชน์ทั้งกักเก็บ และระบายน้ำ รวมทั้งปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำ เพื่อเพิ่ม การบริหารจัดการน้ำ ทำให้ชุมชนรอดพ้นจากวิกฤต น้ำท่วมที่เกิดจากพายุดีเปรสชั่น ในช่วงปลายปี 2559 ต่อช่วงต้นปี 2560

 

ซึ่งมีฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสม 1,700 มิลลิเมตร และในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีฝนสะสมในเดือนมกราคม 2560 ถึง 1,273 มิลลิเมตร และปริมาณน้ำฝนสูงสุดในวันที่ 4 มกราคม 2560 เกิน 200 มิลลิเมตร แต่ชุมชนป่าพะยอม รอดพ้นจากปัญหาน้ำท่วม มีเพียงน้ำหลากเข้าพื้นที่ ไม่ถึง 2 วัน และยังสามารถกักเก็บน้ำไว้ในแหล่งน้ำ ได้เต็มพื้นที่อีกด้วย