สืบชะตากว๊านพะเยา

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ในวาระครบรอบกว๊านพะเยาเข้าปีที่ 83 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จังหวัดพะเยา ได้จัดพิธีสืบชะตากว๊านพะเยาและบายศรีสู่ขวัญแบบล้านนา “สืบชะตาลำห้วยแม่ใส : จากยอดดอย ก่อนไหลลงธารากว๊านพะเยา” ซึ่งจัดขึ้น ณ โบราณสถานบ้านร่องไฮ ต.แม่ใส อ.เมือง จังหวัดพะเยา โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีกรรมการมูลนิธิฯ, ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)หรือ สสน., ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และผู้แทนจากเครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 20 องค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา, และชาวชุมชนตำบลแม่ใส เข้าร่วมพิธี

ภายหลังเสร็จพิธีฯ มีการปล่อยปลาสร้อยขาวและการประชุมสรุปความก้าวหน้าในบริหารจัดการน้ำรอบกว๊านพะเยา ปี 2557 – 2565 โดยความร่วมมือระหว่างชุมชน ท้องถิ่น เครือข่ายภาครัฐ และ เอกชนของเครือข่ายภาคีรอบกว๊านพะเยา 20 ตำบล 2 อำเภอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส โดยมีวัตถุประสงค์ในการหารือ 3 ด้าน ได้แก่ 1. การฟื้นฟูป่าต้นน้ำเหนือกว๊านพะเยา 2. การบริหารจัดการน้ำในกว๊านพะเยา 3. แก้ไขปัญหาเรื่องด้านคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา ตามแผนพัฒนากว๊านพะเยาที่เกิดจากภาคประชาชนแต่ละท้องถิ่นซึ่งดำเนินงานเรื่องน้ำอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น คณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำอ่างห้วยตุ่น ที่อดีตเคยประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภค แต่เมื่อได้เรียนรู้แนวทางการจัดทำข้อมูลน้ำ ผังน้ำและจัดการแผนที่แหล่งน้ำ และเข้าใจในการบริหารจัดการ ทำให้เกิดการฟื้นฟูต้นน้ำ สามารถกักเก็บ สำรองและเหลือจ่ายน้ำให้กับตำบลข้างเคียงได้