ชุมชนบ้านโนนแต้ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

17/10/2020

ชุมชนบ้านโนนแต้ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิอยู่นอกเขตชลประทาน ใช้น้ำฝนและน้ำหลากจากแม่น้ำชีและลำห้วยเป็นหลัก ต้องประสบปัญหาน้ำหลากและน้ำแล้งเป็นประจำมานานกว่า 100 ปี ในอดีตเคยท่วม 4 ปี แล้ง 2 ปีสลับกันไป

นับตั้งแต่ปี 2555 ชุมชนได้เรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีชุมชนป่าภูถ้ำ ภูกระแต อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เป็นพี่เลี้ยง จัดทำแผนที่ ผังน้ำ นำมาคิดแก้ปัญหาในพื้นที่  แม้ในชุมชนไม่มีผืนป่า แต่นำแนวคิดสร้างตัวอย่าง “หนึ่งหัวนา หนึ่งป่าน้อย” ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในไร่นาของตนเอง เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งฟื้นฟูแหล่งน้ำและเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งน้ำธรรมชาติ กักเก็บน้ำทั้งระบบ กว่า 13 ล้านลูกบาศก์เมตร กระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 2,500 ไร่  ผู้ได้รับประโยชน์ 360 ครัวเรือน เกิดความมั่งคงน้ำ 5 หมู่บ้าน