นวัตกรรมระบบจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

นวัตกรรมระบบจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

ใช้ ว และ ท สำรวจพื้นที่ ลำห้วยสาขา ระดับความลาดชัน  กำหนดเส้นทางน้ำ จัดทำข้อมูลฝาย แหล่งน้ำ แผนที่น้ำ ผังน้ำ

วิธีการ

  1. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและดักตะกอนในลำห้วยสาขา เพิ่มน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำ
  2. เชื่อมต่อระบบกระจายน้ำ กักเก็บน้ำสำรองไว้ในสระน้ำแก้มลิง และสระน้ำประจำไร่นา ไว้ทำเกษตรอย่างพอเพียงตลอดปี