เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง” และ “โครงการบัวหลวงร่วมชุมชนแก้ภัยแล้ง

17/05/2020

ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปี 2562 ถึงกลางปี 2563 ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงมากที่สุดในรอบ 40 ปี มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และภาคเอกชน “เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง” ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด และ “โครงการบัวหลวงร่วมชุมชนแก้ภัยแล้ง” ร่วมกับ มูลนิธิบัวหลวงและธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานแก้ไขภัยแล้ง ร่วมกับ 78 ชุมชนในพื้นที่ 27 จังหวัด ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนกรกฎาคม ปี 2563 ช่วยให้ชุมชนมีน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านลูกบาศก์เมตร มีผู้ได้รับประโยชน์ 13,618 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เกษตรมากกว่า 19,000 ไร่