โครงสร้างทางสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำ สู่การพัฒนาน้ำที่ยั่งยืน

08/10/2019

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สสน. จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน “โครงสร้างทางสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำ สู่การพัฒนาน้ำที่ยั่งยืน”ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืนจัดครั้งแรก เมื่อปี 2559 สำหรับงานในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 มีจุดประสงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน เสริมภูมิคุ้มกันและบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเอง มีกฎ กติกา ในการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มน้ำต้นทุน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร สามารถวางแผนเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และรายได้ เกิดโครงสร้างทางสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สมดุล มั่นคง สรุปแนวทางจัดการและปรับตัวอย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชนที่แตกต่างกัน เพื่อลดความขัดแย้งด้านน้ำ และสร้างฐานชุมชนที่เข้มแข็ง