พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนตำบลดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิด “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก” โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่มาร่วมงานจำนวนมาก

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้จากความสำเร็จของชุมชนที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ระบบสระพวง และหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน ปัจจุบันชุมชนตำบลดงละครได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตมาทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง

ชุมชนตำบลดงละคร นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำที่สามารถเชื่อมโยงแหล่งน้ำให้เป็นโครงข่ายแก้มลิง และดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ จึงได้รับการจัดตั้งให้เป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” ลำดับที่ 25 ของประเทศ ให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้การน้อมนำแนวพระราชดำริ และแนวทางการทำงานไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นต่อไป