เยาวชน ร.ร.ขุนควรวิทยาคม ร่วมบรรยายการฟื้นป่าต้นน้ำ

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 21.40 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ💧ผ่านแอปพลิเคชัน Thaiwater รวมถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนากว๊านพะเยาด้านการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทางมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) มีตัวอย่างของศูนย์บริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรืออธิบายเรื่องการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารจัดการภาวะน้ำแล้งและน้ำหลากภาคเกษตรในตำบล รวมถึงได้รับฟังการบรรยายการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ🌳จากกลุ่มเยาวชนตำบลขุนควร โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อ.ปง จ.พะเยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ร้อยเอก ธรรมนัส ได้ให้โอวาทกับกลุ่มเยาวชนว่า กลุ่มเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญและถือเป็นความโชคดีของอำเภอปงและจังหวัดพะเยาที่ได้สืบสานแนวปณิธานการทำงานเรื่องน้ำตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และให้ทำต่อไปอย่างเข้มแข็งและขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ทุกคนที่ทำงานด้านทรัพยากร