สำรวจ JWC รอบตัดสิน ร.ร.คีรีราษฎร์พัฒนา จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการ “รักษ์ป่าต้นน้ำปากพนังอย่างยั่งยืน” ที่ดำเนินงานโดยโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ราบเชิงเขาป่าต้นน้ำปากพนัง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่อยู่ในพื้นที่เขตป่าเขาหลวงอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช ป่าต้นน้ำปากพนังเป็นแหล่งต้นน้ำคลองขุนพัง ซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต ในอดีตนั้นพื้นที่ป่าต้นน้ำปากพนังดังกล่าวเป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีลำห้วยหลายสายที่ไหลลงสู่คลองขุนพัง แต่ในปัจจุบันป่าดังกล่าวถูกทำลาย ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ฝนไม่ตกตามฤดูกาลและเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้น้ำในลำธารลดน้อยลง หรือบางแห่งเกิดการขาดแคลนน้ำ ซึ่งส่งผลผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

การดำเนินโครงการ “รักษ์ป่าต้นน้ำปากพนังอย่างยั่งยืน” เป็นตัวอย่างหนึ่งของการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน และได้สร้างเครือข่ายในการดำเนินงานระหว่าง เครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยสร้างความตระหนักให้นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่าต้นน้ำให้คงอยู่สืบต่อไป