ผลการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2562

ประกาศผลเรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2562 .. ขอแสดงความยินดีกับทุกกลุ่มเยาวชนนะคะ… พบกันใหม่ในปีหน้า … ต้องรีบเตรียมเสนอโครงการกันแล้วนะคะ เพราะจะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้แล้ว

สำรวจ JWC รอบตัดสิน ร.ร. ทุ่งกว๋าววิทยาคม จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการทุ่งกว๋าวร่วมใจ จัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ร่วมกันพัฒนาชุมชน โดยนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2562

นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ดำเนินโครงการทุ่งกว๋าวร่วมใจ จัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและดักตะกอน เพื่อชะลอการไหลของน้ำในห้วยป้าวและห้วยสอด ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน น้ำในลำห้วยจะมีตะกอน ลำน้ำเปลี่ยนสีเป็นสีแดงขุ่น น้ำไม่สะอาด แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน น้ำจะไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ส่งผลให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมีความเดือดร้อน

การดำเนินโครงการทุ่งกว๋าวร่วมใจ จัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ร่วมกันพัฒนาชุมชน เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานของนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมที่มีคณะครู รวมถึงชุมชมและหน่วยงานในพื้นที่ คอยให้การสนับสนุน ส่งเสริม ติดตามการปฏิบัติงานร่วมกับนักเรียน โดยเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป