กิจกรรมอาสาสมัครบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชน ศูนย์การเรียนรู้แม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรทราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ได้มีการจัดกิจกรรมอาสาสมัครบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข” ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ประกอบด้วย กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายอำเภอห้างฉัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ผู้บริหารและอาสาสมัครพนักงานบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่น ท้องที่ เยาวชนจิตอาสา ชาวบ้านชุมชนแม่ตาลน้อย อาสาสมัครพนักงานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน.

กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. กล่าวเปิดกิจกรรม

โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมในปีที่ผ่านมา เพื่อขยายการบริหารจัดการน้ำไปยังพื้นที่บริเวณท้ายอ่างแม่ตาลน้อย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพิ่มความมั่นคงน้ำให้แก่ชุมชนและเป็นตัวอย่างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริแก่ชุมชนใกล้เคียงต่อไป

กิจกรรมฟื้นฟูลำห้วยแม่ปุ๊ และปรับปรุงระบบน้ำดื่มสะอาด ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมฟื้นฟูลำห้วยแม่ปุ๊ และปรับปรุงระบบน้ำดื่มสะอาด ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงความร่วมมืองานพัฒนาและขยายผลเครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน พร้อมด้วย นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” นายสุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) นายอนุศิษฏ์ ไทยรวีวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสมมิตร เสาวะระ ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนป่าเลา มีอาสาสมัครจากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดแพร่ อาสาสมัครจากชุมชนป่าเลาและพื้นที่ใกล้เคียง เยาวชนในชุมชนเครือข่ายฯ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ สื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 300 คน

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ได้สมทบทุนจากการจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ ในปี 2555 เพื่อใช้เป็นกองทุนฉุกเฉินสำหรับดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในด้านต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและยาว เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว ภัยหนาวและภัยแล้ง นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงาน เพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถบริหารจัดการน้ำได้เป็นระบบและพร้อมที่จะพัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 28 กันยายน 2562 ประกอบด้วย
1. “ปรับปรุงลำเหมืองส่งน้ำบริเวณหน้าโรงเรียน” โดยก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อยกระดับน้ำบริเวณลำเหมืองหน้าโรงเรียน ปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งลำเหมือง
2. “ซ่อมแซมฝสยชะลอและกักเก็บน้ำในลำห้วยแม่ปุ๊” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บสำรองน้ำใช้ในฤดูแล้ง ลดความรุนแรงในฤดูน้ำหลาก
3. “ปรับปรุงโรงน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนบ้านป่าเลา” โดยการเทพื้นคอนกรีต เปลี่ยนชุดอุปกรณ์และสารกรองน้ำ ทาสีรอบอาคารน้ำดื่ม

การทำกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของชุมชนบ้านป่าเลาหมู่ 3 และป่าเลาเหนือ หมู่ 10 มีผู้ได้รับประโยชน์ 410 ครัวเรือน 1,015 คน พื้นที่การเกษตร 200 ไร่ ยังช่วยลดการซื้อน้ำบรรจุขวดจากชุมชนภายนอกเฉลี่ย 720,000 บาทต่อปี และยังช่วยลดค่าอาหารกลางวันเด็กเฉลี่ย 16,800 บาทต่อปี

โครงการ CSR ลุ่มน้ำทะเลน้อย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันคันคลอง เปิดทางน้ำ บำบัดน้ำเสียครัวเรือน ภายใต้โครงการรักน้ำ ณ อาคารศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

โดยมี พลโท ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายพิชิต ขันติพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำ เครือข่ายลุ่มน้ำทะเลน้อย นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากมูลนิธิโคคา- โคลา ประเทศไทย โดยมีอาสาสมัครจากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) อาสามสมัครชุมชนตำบลทะเลน้อย ตำบลพนางตุง ตำบลแหลมโตนด ตำบลบ้านพร้าว ตำบลป่าพะยอม ตำบลปันแต เยาวชนในชุมชนเครือข่ายฯ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ สื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน จำนวนกว่า 300 คน

มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย
เริ่มเข้ามาให้การสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายลุ่มน้ำทะเลน้อย นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองน้ำและระบายน้ำ ฟื้นฟูพัฒนาคลองส่งน้ำ ด้วยการก่อสร้างอาคารยกระดับหน้าท่อและขุดลอกคลองไส้ไก่ ทำให้โครงสร้างน้ำมีความเชื่อมโยงกัน สามารถระบายและกักเก็บน้ำได้จากเดิมกว่า 37,000 ลูกบาศก์เมตร ผู้ได้รับประโยชน์กว่า 183 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์กว่า 1,700 ไร่

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานระยะที่ 2 (พ.ศ. 2562) ประกอบด้วย
1. การปลูกหญ้าแฝก 2 ชั้น ริม 2 ฝั่งคลอง ระยะทางรวม 6,000 เมตร เพื่อช่วยป้องกันการพังทลายของตลิ่ง
2. “เปิดทางน้ำ” ด้วยการกำจัดวัชพืชในคลอง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
3. ประกอบถังดักไขมันจำนวน 34 ถังให้กับ 34 ครัวเรือน เพื่อช่วย “บำบัดน้ำเสียครัวเรือน” ก่อนปล่อยลงในแหล่งน้ำ

โดยผลลัพธ์จากการทำกิจกรรมนี้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ยังช่วยบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ของตำบลทะเลน้อย มีผู้ได้รับประโยชน์ 150 ครัวเรือน 500 คน พื้นที่การเกษตร 1,463 ไร่