วิดีทัศน์

พลิกแดนฝิ่น..สู่ถิ่นชา คืนผืนป่าดอยปู่หมื่น

เส้นทางนักปฏิบัติ กับโจทย์คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ดร. รอยล จิตดอน

ผู้พลิกผืนดินอีสานที่แล้งซ้ำซาก

ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 6 มกราคม 2565

“การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” โดย ดร.รอยล จิตรดอน

ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง ชุมชนต้นแบบการจัดการน้ำ

มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง